Yükleniyor...

EĞİTİM KURULU

EĞİTİM KURULU

img

İş Tanımı 

Eğitim kurulu, AÖPE tarafından düzenlenen psikodrama eğitiminin içerik ve kalitesinin ülkemiz koşullarına ve FEPTO ölçütlerine uygun olarak aşama aşama düzenlenmesini sağlar. 

Eğitim Kurulu, iş tanımına uygun olarak aşağıda belirtilen çalışma konularını ülkemiz koşulları ve FEPTO standartları çerçevesinde inceler, tartışır ve kurul üyelerinin çoğunluğunun onayladığı önerileri hazırlar ve Eğiticiler Kurulu toplantısında tüm üyelerin görüşlerine sunar. Onaylanan kararların yürütülmesini takip eder, bu konuda gerekli yazılı malzemeyi hazırlar. 

Eğitim Kurulu'nun çalışma konuları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir 

 1. Eğitim aşamalarının içerik ve ölçütlerinin yeniden gözden geçirilerek ülkemiz koşulları ve FEPTO ölçütleri doğrultusunda tüm bölgeler için asgari standart hale getirilmesi.
 2. Eğitim rehberinin hazırlanması ve gerektiğinde yenilenmesi
 3. Eğiticilerin seçilme ölçütleri ve yükümlülüklerinin belirlenmesi.
 4. Eğitim gruplarını açmada eğiticilerin sıralama ölçütlerinin belirlenmesi.
 5. Eğitimde kullanılan yazılı materyallerin standart formlar halinde hazırlanması (başvuru formları, takip çizelgesi, öğrenci karnesi, kontrat vb formlar).
 6. Gruplarda ve ortak eğitim konferanslarında öğrencilere verilecek olan kuramsal eğitimin içeriklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi.
 7. Kuramsal eğitim materyallerinin yazılı hale getirilmesinin sağlanması.
 8. Psikodrama tezlerinin ve protokollerin hazırlanma ölçütlerinin yeniden gözden geçirilerek belirlenmesi.
 9. Kurulun çalışmalarından tüm eğiticilerin haberdar olmasının sağlanması.
 10. Gerekli hallerde diğer kurullarla işbirliğinin yapılması., 


Çalışma Yöntemi 

Eğitim Kurulu, eğitim kalitesinin takibi ve geliştirilmesi ile ilgilenmek isteyen tüm gönüllü eğiticilerden oluşur. Bunlar bir iletişim ağı içinde çalışır, gerekirse yüz yüze toplantılar düzenlerler. Eğitim Kurulu üyeleri kendi illerindeki Eğiticilerle iletişim içinde çalışırlar ve illerini Eğitim Kurulu'nda temsil ederler. Kurul olabildiğince tüm üyeleri ile çalışır, gerektiğinde her ili temsilen en az bir üyenin katılımıyla buluşur. 

İş Dağılımı 

Eğitim Kurulu bir başkan, bir sekreter ve Eğitim Kurulu üyelerinden oluşur. 

Eğitim Kurulu Başkanı, kurulun çalışmasının koordinasyonundan; tüm Eğiticiler ve kurul üyeleri arasında bilgi akışının ve iletişiminin sağlanmasından sorumludur. 

Eğitim Kurulu sekreteri, toplantı tutanakları, öneri taslakları ve tüm Eğiticiler tarafından onaylanmış olan materyallerin düzenlenmesi ve bilgisayar ortamında saklanması ve gerektiğinde ilgili kişilere aktarılmasından sorumludur. Eğitim Kurulu üyeleri işlerin tanıma uygun yürütülmesinden sorumludur. 

Eğitim Kurulu Üyeleri: 

Başkan İnci Doğaner

 • Sekreter Gül Şendil
 • Bahar Gökler
 • Nevin Eracar
 • Füruzan Yazıcı
 • Olcay Çam
 • Ayşe Eryavuz
 • Emine Pişmişoğlu
 • Burak İsmanur