Yükleniyor...

SINAV KURULU

SINAV KURULU

img

İş Tanımı 

Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'nun temel amacı, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler için adil ve düzenli bir sınav ortamı sağlamaktır. Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu, Enstitünün planlarına uyumlu olarak sınav değerlendirme ölçütlerini oluşturur; uygun ölçekler geliştirerek ölçme-değerlendirmenin standardizasyonunu sağlar. Bu ölçüt ve standartları Eğiticiler Kuruluna sunar; gerektiğinde bunların güncellenmesi için koşulları hazırlar. 

Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu, Enstitünün, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin sınava başvuru aşamasından mezuniyet diplomasını alana kadar olan süreçle ilgili ilkelerin izlenmesini sağlar.Bu konuda gereken yolların ve ilgililere düşen rollerin belirlenmesini sağlar. 

Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu, sınav sürecinin, hazırlık, uygulama, diploma hazırlama ve arşivleme aşamalarının yaşama geçirilmesini sağlar. 

İş Dağılımı 

Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu sınav kurulu başkanlığı ve sekreterlik görevini üstlenen gönüllü en az iki eğiticiden oluşur. Kurul Başkan'ı, Kurul üyelerinin gerekli işbölümü içinde çalışmasını sağlar. Kurul, Enstitü Başkan'ı, il koordinatörleri, sınavda görevli jüri üyeleri, sınava girecek adaylarla işbirliği içinde çalışır. 

Çalışma Yöntemi 

Enstitünün, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin sınava başvuru aşamasından mezuniyet diplomasını alana kadar olan süreçle ilgili izlenmesi gereken yollar aşağıda belirtilmiştir: 

Sınava Hazırlık 

Sınav yeri-zamanı 

Sınavlar yılda iki kez yapılır. İlki bahar dönemi Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi'nde, ikincisi eğer yeter sayıda aday varsa sonbaharda aday sayısı fazla olan ilde düzenlenir. Sınavın yapıldığı ilin koordinatörü yer ve konaklama konularında hazırlığa yardım eder. 

a- Adayların belirlenmesi 
Tez danışmanın onayı ile il koordinatörüne aday bildirilir ve onay alan aday il koordinatörünce Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na bildirilir. 

Jürinin belirlenmesi 
Jüri üyelerinin belirlenmesi iki basamaklı bir süreçtir: 

Birinci Basamak 

Sınava girecek adayların belirlenmesinden sonra, Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu, sınava girecek aday sayısına uygun olarak kaç asil kaç yedek jüri üyesine gereksinim olduğunu il koordinatörlerine bildirir. İl koordinatörleri, illerindeki jüri üyesi adaylarını Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na önerir. Jüri üyeliğine önerilecek olan bir eğiticinin, psikodramada ve meslek yaşamında tez danışmanlığı yapmış ve/veya en az bir temel ve ileri aşama grubu yönetmiş olması ölçütlerine uyması beklenir. 

İkinci Basamak 

Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu genel olarak her üç ya da dört aday için bir tez jürisi belirler. Eğer aday sayısı daha fazla olursa jüri sayısı artabilir. Tez değerlendirme ve uygulama sınavı için jüri üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Tez danışmanıyla yönetici (temel ve/veya ileri aşama) farklıysa birinci yedeğe yönetici konur. Kurul her ilin temsil edilmesi esasına göre oluşturduğu listeyi Enstitü başkanlığına bildirir. 

2.Başvuru işlemi 
a. Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu, oluşturulan jüri üyelerinin isimlerini ve adreslerini sınava girme onayı almış olan adaya bildirir. 
b. Sınava girecek olan aday, bir adet basılı tez fotokopisini; tezinin CD kaydını ve doldurduğu "Jüri Sınavına Başvuru Formu"nu (EK.11) kargo ile Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na gönderir. 
c. Aday, ayrıca basılı tez fotokopisinden birer örneği de kargo ile jüri üyelerine gönderir. 
c.Değerlendirme 

Değerlendirme iki aşamada tamamlanır. Önce tezler değerlendirilir, raporlanır ardından uygulama sınavı yapılır ve raporlanır. 

d. Tez değerlendirme 

Tez jürisi, belirlenen sürede, "Tez Değerlendirme Raporu"nu (EK. 12) tamamlar ve sınavdan en az bir hafta önce Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na ulaştırır. Sınava girecek aday için, çoğunluk jüri üyesi tarafından "tezin yeniden yazılması" kararı verildiyse, aday uygulama sınavına alınmaz ve bu karar adayın uygulama sınav yerine gelmesine gerek kalmadan Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu tarafından ve gerekçeli raporlar ile adaya bildirilir. Adayın yeniden yazdığı tezin değerlendirmesi tez danışmanı tarafından "Düzeltilmiş Tez Değerlendirme Raporu" (EK. 13) ile raporlanır ve yukarıda tanımlanan işlemler başlatılır. 

e. Uygulama sınavı 

Tez jürisi, uygulama sınavına devam eder. Jüri başkanı, jüri üyeleri tarafından çoğunlukla önerilen kişi olur (tez danışmanı dışında). Sınava konuk öğrenciler de izleyici olarak katılabilirler. Bir sınava konuk öğrenci olabilmek için, sınav jürisi ve sınav kuruluna en az bir ay önceden yazılı başvuru yapılmış olmalıdır. Konuk katılımcı başvurularında kabul önceliği, tez aşamasında ve/veya hazırlığında olanlara aittir. Kurul, uygulama sınavına izleyici olarak katılacak öğrencilerin dağılımını yapar. 

f. Yeterlik Derecelerini Yükseltme Sınavı 

Bir uygulama sınavı biçimi de, daha önce uygulama sınavına girdiği halde yeterlilik alamamış olan ve yeterlilik derecesini yükseltmek isteyen adayların girdiği "Yeterlik Derecelerini Yükseltme Sınavı" dır. 

  1. Psikodrama yöneticileri sınavlarında aldıkları yeterlilik derecelerini yükseltmek için Enstitü'ye başvurma hakkına sahiptir. 
  2. Bir üye en fazla iki kez derece yükseltme sınavına girebilir (İlk sınavıyla birlikte toplam üç sınav). 


Üyenin derece yükseltme sınavına girebilmesi için tez hocasının ve/veya o ildeki eğiticilerin (oy çokluğu ile) onayı gereklidir. Tez hocasının ve/veya o ildeki eğiticilerin görüşleri alınır. Bir adayın derece yükseltme sınavına girebilmesi için ilk sınavından sonra en az bir yıl geçmiş olmalıdır ve bu süreç içinde temel ve ileri aşama eğitim gruplarına katılması yararlıdır. 

3. Uygulama sınavında, eski tezinin yanı sıra eğitim gruplarındaki drama ya da varsayımsal drama sahneleri aracılığı ile adayın bilgi ve becerisindeki değişimler değerlendirilir. 
4. Sınav, üç jüri üyesi tarafından yapılır. İlk sınavdaki jüri üyelerinin en az ikisinin katılımı gereklidir.

 
g- Rapor düzenleme 

  1. Uygulama sınavının hemen ardından tüm seçenekleri ayrıntılı ve anlaşılır şekilde tamamlanmış, karar yazılmış ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış olan "Psikodrama Uygulama Sınavı Değerlendirme Raporu" (EK. 14) Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na teslim edilir. 
  2. Derece yükseltme sınavına giren adayların değerlendirmeleri tüm jüri üyeleri tarafından imzalanan "Yeterlilik Sınavı Değerlendirme Formu" (EK. 15) ile raporlanır. 
  3. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar içerisinde Enstitü Eğiticisi olarak tavsiye edilen varsa gerekçeleriyle birlikte rapora eklenir. 
  4. Tez değerlendirme ve uygulama sınav raporları arşiv kayıtlarına alınmak üzere Sınav Hazırlama ve Sınav İlkelerini Geliştirme Kurulu'na ve Arşiv Kurulu'na iletilir.

 
d. Diploma hazırlama Bir önceki yılda sınavlarda başarılı olan ve terapist/yönetici ve koterapistlik diplomalarını almaya hak kazanmış olan adayların diplomalarını hazırlar ve Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi Başkanı'na teslim eder. 

Arşivleme 

Tüm raporlar kayıt altına alır. Arşiv Kurulu'na tez CD'leri iletilir. 

Sınav Kurulu Üyeleri: 

  • Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
  • Osman Özdel